Strand kommune må beregne tilskuddet til ikke-kommunale barnehager på nytt

I begynnelsen av november i fjor klagde Private Barnehagers Landsforbund (PBL), på vegne av 6 private barnehager, på Strand kommunes vedtak om tilskuddssats til de private barnehagene. PBL mente at kommunen hadde gjort feil ved å inkludere det ekstraordinære bemanningstilskuddet i selvkostoppsettet.

PBLs klage ble oversendt Fylkesmannen den 24.01.2020. Kommunen mente at det ikke var gjort feil, og at kommunen har rett til å inkludere det øremerkede tilskuddet. Strand kommune opprettholdt vedtaket, og oversender klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Nå gir Fylkesmannen PBL, på vegne av 6 barnehager i Strand kommune, medhold i klage på sats for driftstilskudd. Kommunen skal ikke inkludere bemanningstilskuddet som en inntekt, heter det i klageavgjørelsen.

Strand kommune må nå beregne sats for driftstilskudd på nytt, fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages jf. forvaltningslovens § 28.

Dette er saken

Rettslig grunnlag
Barnehageloven § 14 bestemmer at kommunen skal yte tilskudd til drift av ikke-kommunale barnehager forutsatt at de har søkt om godkjenning før 01.01.2011 da barnehagesektoren ble rammefinansiert. Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med offentlige barnehager, og kommunen skal utbetale tilskudd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen har fattet endelig vedtak om tilskudd.

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager utdyper og regulerer kommunens plikt til tilskudd. I § 9 heter det at «kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret.»

I §3 heter det at kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager. Kommunen skal beregne antall heltidsplasser i kommunale barnehager enten ved å bruke årsmeldingene eller ved egne tellinger i kommunale barnehager. I merknadene til forskriften fremgår det at det med ordinære driftsutgifter menes utgiftene som er knyttet til basistilbudet.

§ 14 i forskrift om tilskudd til private barnehager står det at Fylkesmannen er klageinstans for kommunens vedtak om blant annet tilskudd.

Det ble innført en bemanningsnorm den 01.08.2018. Denne fremgår av barnehageloven § 18 andre ledd, som sier at barnehagen skal ha minst 1 ansatt per tre barn under tre år, og 1 ansatt per seks barn over tre år.

Fylkesmannens vurdering
I 2018 og 2019 ble det gitt tilskudd til private og kommunale barnehager for å styrke bemanningsnormens finansiering. Blant kriteriene for å motta tilskudd var at barnehagen lå i en kommune som ikke oppfylte bemanningsnormen.

Ifølge PBLs klage, mottok kommunale barnehager i Strand bemanningstilskudd i 2018. Ved at dette tilskuddet inngår som en inntekt i tilskuddsberegningen, vil tilskuddssatsen reduseres. PBL mener at bemanningstilskuddet skal holdes utenfor beregningen av tilskuddssats fordi dette motvirker de økte utgiftene Strand hadde med økningen i bemanning, og at barnehagene med det ikke får finansiering til økt bemanning.

Strand kommune viser til at det mellom august 2018 og august 2019, var en overgangsperiode som barnehageeierne kunne bruke til å oppfylle kravet om bemanning. Kommunen viser til at de ikke hadde plikt til å innfri bemanningsnormen fra august 2018, og at de heller ikke hadde plikt til å pådra seg ekstra kostnader som følge av bemanningsøkningen.

Fylkesmannen ser ikke at denne problemstillingen er presisert i lovverk eller i tolkningsuttalelser, og har derfor bedt Utdanningsdirektoratet om avklaring. I uttalen av 17.02.2020 (vedlagt) sier Utdanningsdirektoratet at økningen i bemanning som kom som følge av tilskuddet, skal regnes som ordinære utgifter. Videre presiseres det at formålet med tilskuddet var å styrke finansieringen av bemanningsnormen. Mottakerne av tilskuddet oppfylte ikke normen, og måtte tilsette flere i barnehagene uavhengig av tilskuddet. Utdanningsdirektoratet mener at driftstilskuddene i 2020 og 2021 bør gjenspeile denne opptrappingen av bemanning, og at kommunene ikke skal behandle tilskuddet som en inntekt.

Konklusjon
Det ekstraordinære bemanningstilskuddet skal ikke være med i selvkostoppsettet, når kommunen skal beregne tilskudd.

Strand kommune må beregne satser for driftstilskudd på nytt, og utelate bemanningstilskuddet

Fylkesmannen ber kommunen om å justere tilskuddet, og betale ut differansen til alle de private barnehagene i kommunen.

Legg igjen en kommentar