Strand kommune omgjør tillatelsen til badstuene

Strand kommune vil nå omgjøre vedtaket om midlertidig dispensasjon til badstuene på Revsvatnet.

Vi har tidligere omtalt saken i to artikler hvor vi først tok opp klagen fra Naturvernforbundet i Strand og etterpå gikk mer i dybden på hva saken gjelder.

Hadde ikke myndighet til å fatte vedtak

Strand kommune ved plansjef Sven Norland informerer nå kommunestyre i Strand at vedtaket om midlertidig dispensasjon til budstuene på Revsvatnet blir omgjort administrativt. Årsaken er at etter nærmere vurdering har administrasjonen kommet frem til at de ikke har hjemmel i lov om motorferdsel i utmark til å gi en slik tillatelse når formålet med den motoriserte ferdselen er «turisme eller rekreasjon».

  • Loven åpner slik administrasjonen ser det ikke opp for at kommunen kan gi slike tillatelser til dette formålet, og det selv om bruken i seg selv ikke medfører vesentlig ulempe.

Norland skriver til kommunestyret at de syns det er en kjedelig sak, siden administrasjonen mener at badstuene var et positivt tiltak for å tilrettelegge for økt verdiskapning i reiselivet.

Norland mener at administrasjonen har delegert myndighet til å gi enkelttillatelser etter søknad jf §6. Men at generelle tillatelser, eller forskrift imidlertid skal behandles av kommunestyret.

Fylkesmannen sier at myndigheten må formelt delegeres

iRyfylke har vært i kontakt med fylkesmiljøvernsjef May Britt Jensen og assisterende miljøvernsjef Per Kristian Austbø hos Fylkesmannen i Rogaland. De er enige om at på generelt grunnlag kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorbåt på vassdrag under 2 km2 etter §6, og at administrasjonen kan fatte vedtak etter §6.

Austbø sier at dersom denne myndigheten ikke er formelt delegert i kommunens delegasjonsreglement, så har ikke rådmannen eller administrasjonen som sådan myndighet til å fatte vedtak etter lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag §6.

  • Hvorvidt Strand kommune sitt delegasjonsreglement formelt delegerer denne myndigheten er et definisjonsspørsmål. Det fremgår ingen plass at myndigheten til å fatte vedtak etter motorferdselloven §6 er delegert rådmannen. Det står blant annet følgende i delegasjonsreglementet til Strand kommune «Alle saker, som etter dette reglement ikke skal behandles av kommunestyret, delegeres fra kommunestyret til politiske utvalg eller til rådmannen.«

Til dette sier Austbø at om noe er delegert til en kommune direkte i lov eller fra et departement eller direktorat, er hovedregelen at det er delegert til kommunestyret og så må kommunestyret delegere videre til aktuelt politisk utvalg eller administrasjonen i eget delegasjonsreglement.

Reagerer på behandlingen

Alf Henning Heggheim(Sp) sier til nettavisen at dette er en kjedelig sak for reiselivet og alle som ønsker tiltak som kan bidra til økt aktivitet i reiselivet velkommen. Men, samtidig viser denne saken at kommunen har gjort en feil ved å gi denne midlertidige tillatelsen da det ikke er hjemmel i lovverket for en slik tillatelse. Det viser også viktigheten av en kritisk presse og «våkne» innbyggere og organisasjoner.

Jeg ser også at administrasjonen mener de har delegert myndighet til å gi enkelttillatelser etter søknad (såkalte § 6 saker). Det stiller jeg et stort spørsmålstegn med, og ber administrasjonen ta en utsjekk mot Fylkesmannen for å avklare om tillatelser til å innvilge enkeltsøknader etter paragraf 6 ikke må delegeres formelt, sier Heggheim.

Senterpartiet mener kommunestyret bør vurdere å godkjenne en lokal forskrift slik at badstuene kan videreføres, avslutter Heggheim.

Naturvernforbundet reagerer på tidsbruken

Egil Tjensvold i Naturvernforbundet i Strand(NIS) sier til nattavisen at det skulle bare mangle at de omgjør vedtaket når vedtaket er ulovlig etter Norsk lov.

Men det er lite bra at det først skjer nå, lang tid etter kommunen ble skriftlig varslet om det, og Naturvernforbundet kom med innsigelse til den ulovlige tillatelsen, poengterer Tjensvold.

iRyfylke er også kjent med at en hyttenabo ved Revsvatnet klaget på vedtaket 16.juni. Klagen ble sendt inn drøyt to uker etter at naboene henvendte seg til kommunen med sine bekymringer første gang. Også NIS har formelt klaget på det administrative vedtaket.