Strand kommune søker om 16 millioner i koronamidler fra Fylkesmannen

Strand kommune har hatt en del merutgifter og inntektstap knyttet til koronautbruddet, og søker nå om å få dette kompensert.

I en søknad til Fylkesmannen i Rogaland skriver kommunalsjef Økonomi & IKT, Hanne Karin Fjelde Krog, at Strand kommune per 30.september har regnskapsført 3,3 mill. i koronautgifter utover kompensasjon fra stat.

Sirka 50% av koronautgiftene er knyttet lønnsutgifter, resten er andre typer utgifter som innkjøp av smittevernutstyr, leie av lokaler for luftveislegevakt, leie av lokaler for en egen smitteavdeling institusjon.
Lønnsutgiftene beskrives i stor del som utgifter knyttet til vikarer som følge av personell ikke går på tvers av avdelinger i for eksempel institusjoner og barnehager.

På vårparten praktiserte Strand kommune å dele hvert av de tre legekontorene i to separate lag for å ikke risikere at en smittet lege skulle sette hele legekontoret ut av spill. Dette resulterte i at privatpraktiserende leger som hadde hjemmekontor også hadde mindre inntekter i denne perioden, noe Strand kommune valgte å kompensere.

Kommunen har også hatt egne lønnsutgifter til en egen køvakt ved luftveislegevakten da det ble opplevd at besøkende til luftsveislegevakten eksponerte seg selv og andre for smitte i køen. I tillegg har det naturlig nok også vært ekstra utgifter til forsterket renhold, blant annet på kommunens offentlige toalett. Disse ble stengt den første perioden, men før sommeren ble det vurdert uholdbart å holde toalettene stengt.

Kommunen har også måttet opprette en egen beredskapsvaktsordning for personell som arbeider med smittesporing.

Økt rammetilskudd og tidligere tildelte skjønnstilskudd har dekket en stor andel av merutgiftene til Strand kommune.

Men per 30.september har Strand kommjne et regnskapsført inntektstap som følge av koronautbruddet. Følgende tapte inntekter er bokført:

– Reduserte skatteinntekter: 11,3 mill.
– Redusert inntektsutjevning: 0,8 mill.
– Tapte inntekter kino/kulturskolen: 0,53 mill.

Strand kommune ber om at dette også hensyntas i den utstrekning det er mulig.