Strand MdG ønsker å etablere hummerreservat

Miljøpartiet de Grønne i Strand ønsker å etablere to hummerreservat i kommunen. De peker på dramatisk nedgang i fangsttallene på tross av tre økninger av minstemålet siden 1964.

MdG håper å få bred støtte i kommunestyret for hummerreservatet og ber om at reservatene settes i drift snarest eller senest august 2020, før årets hummerfiske starter.

Les hele interpellasjonen her:

Strand kommune har en lang historie angående hummerfiske. På 1900-tallet og frem til i dag viser fangsttallene dramatisk nedgang. Dette skyldes ikke klimaendringer eller ubalanse i økosystemet til hummeren – dette skyldes ene og alene overbeskatning av arten – at man fanger mer enn arten klarer og reprodusere. Det er blitt satt i gang en rekke tiltak med blant annet begrenset tid for hummerfiske (oktober og november) og registreringskrav. Tiltakene ser imidlertid ikke ut til å virke.

Hummeren bruker 10 år før den blir kjønnsmoden og det er stor forskjell på hvor mye yngel/rogn en ung kontra en godt voksen hummer bærer frem. Det finnes uærlige fiskere ute på sjøen og utallige spøkelsesteiner. Dette sammen med taretråling har vært direkte årsaker til artens nedgang. Vi i Strand med mye kystlinje må bidra til å få satt en stopper for dette slik at arten kan komme seg og at man kan fange hummer i Strand i overskuelig fremtid. Sola kommune har allerede bedt kommunedirektøren kontakte fiskeridirektoratet om å starte prosessen med å etablere ett hummerfredningsområdet.

Dermed vil vi i Strand MDG fremme et forslag som vi håper kan få støtte. Vi vil instruere kommunen i å etablere ett, helst to hummerreservater i samspill med fiskeridirektoratet som har tydelige oppskrifter og kan kontaktes i anledning dette.

Tiltaket har vist seg å fungere i andre kommuner i landet, blant annet i Tvedestrand, hvor hummerbestanden ikke bare har doblet seg på fire år, men andelen store hummere med større mengder rogn/yngel også har økt. I samspill med fiskeridirektoratet og seriøse, lokale fiskere ber vi kommunen finne egnede steder for disse to reservatene og at de blir satt i verk snarest mulig og ikke senere enn august 2020. Slike reservater er lettere å holde oppsyn med og har klare regler for all ferdsel og fiske.

Forslagstekst: Vi ber kommunen om å etablere to (2) stykk hummerreservat i samarbeid med fiskeridirektoratet med muligheter for innspill fra lokale hobbyfiskere. Disse reservatene bes settes i drift snares og helst innen utgangen av august i god tid før hummerfiskeperioden okt/nov 2020. Vi ber også kommunen om å undersøke praktiske hensyn slik som oppsyn med reservatene og hvilke kostnader det har.