Strand‘s Ordfører finner seg ikke i bomtakstene i Ryfast

Som tidligere meldt i flere medier og på iRyfylke.net så ligger det an til å koste 217kr en vei gjennom Ryfast tunnelene. Et kjøretøy med Autopass-avtale kan derimot «kose» seg med en kanskje ikke så lukrativ rabatt på 20% som gjør kostnaden til 173,6kr en vei.

Kristian Bauge i Styring og strategistab hos Statens Vegvesen forteller at takstene som foreslås er basert på at nedbetalingen gjøres innenfor den garantiperioden til de parter som garanterer for lånet. Dette gjelder da Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune som sammen garanterer for lånet på sirka 6400 millioner. Nye trafikkberegninger er også lagt til grunn. Ved forrige trafikkberegning var det forventet at Høgsfjordferjen skulle legges ned. Når dette ikke blir en realitet måtte vi gå gjennom tallene en gang til og dette viser at antall kjøretøy pr døgn måtte justeres ned med 1000 kjøretøy til 3200 pr døgn. Av disse er det forventet at drøyt 700 kjøretøy vil benytte Høgsfjordsambandet. Ut ifra høringsnotatet er dette også noe av grunnen til at gjennomsnittprisen måtte økes.

Ryfylke presset opp i et hjørne
Ordfører Irene Heng Lauvsnes opplyser om at Ryfast takstene vil drøftes på kommunestyret i morgen (onsdag).

Lauvsnes forteller videre at først så økte fylkeskommunen pendlerutgiftene for bilførere fra Ryfylke med 12% fra 2017-2019. Og nå foreslår Vegvesnet at de samme pendlerne skal doble pendlerutgiftene ved en altfor høy bomtakst i Ryfast. Dette er helt urimelig og vi finner oss ikke i det, sier ordføreren.

Hun har nå bedt om et møte med Fylkesordfører for at Strand, Ryfylke, Rogaland Fylke og Stavanger kommune sammen kan se på løsninger som kan redusere bomsatsen. Dersom denne bomsatsen blir stående vil biltrafikk flytte seg over til Høgsfjordsbandet og Ryfast vil miste inntekter. Ryfastprosjektet er basert på finansiering av bil. Da må vi tilrettelegge for å få størst mulig trafikk gjennom Ryfast og gjøre satsene konkurransedyktig. Vi må se nermere på tallene både mht rente, trafikkgrunnlag og nedbetalingstid. Tallene i utredningene er veldig pessimistiske. Ved å starte med en høy pris oppnår vi bare at vi mister biltrafikken som skal finansiere prosjektet. Jeg mener vi skal starte lavt for å få flere biler som blir med å finansierer Ryfast, sier Lauvsnes.

Prosessens videre gang
Kristian Bauge i SVV forteller at de håper at alle parter tilslutter seg til forslaget. Det legges også opp til at takstene kan revideres ett år etter at innkreving starter. Det er liten tid

Høringsfristen er satt til 1.november for å ha tid til å behandle dette før de endelige takstene skal offentliggjøres 4-6 uker før åpningen.

Bauge kan ikke si om det blir tatt hensyn til innspill i høringen eller ikke. Men ut i fra de beregninger som er gjort så vil lånegarantistene, ut ifra de forutsetninger som foreligger, kunne betjene gjelden i prosjektet.

Statens vegvesen, Region vest ber Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune og Strand kommuner å fatte følgende, likelydende vedtak:

1. Gjennomsnittstaksten for Ryfast ved innkrevingsstart fastsettes til 42,8 kr. Gjennomsnittstaksten i Hundvåg- og Solbakktunellen vil være hhv. 20,5 kr og 152 kr i 2019- prisnivå.

2. Med utgangspunkt i den reduserte gjennomsnittstaksten fastsettes følgende bompengetakster i Solbakktunnelen til (2019-kr)

– Takstgruppe 1: kr 190

– Takstgruppe 2: kr 560

3. Bompengetakstene i Hundvågtunnelen fastsettes til (2019-kr)

– Takstgruppe 1: kr 27

– Takstgruppe 2: kr 73

4. Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke får 20 pst. rabatt.

5. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke, betaler 50 pst. av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke, skal inntil videre ikke betale bompenger.

6. Det innføres passeringstak på 40 passeringer per kalendermåned i Solbakktunnelen og 75 passeringer i Hundvågtunnelen. Passeringstaket forutsetter gyldig avtale og brikke.

7. Økonomien og takstene i prosjektet vil bli vurdert på nytt ett år etter at innkrevingen er igangsatt. På dette tidspunktet vil trafikken gjennom bomstasjonene være kjent, noe som vil gi et bedre grunnlag for å vurdere om det er behov for å endre gjennomsnittstaksten i prosjektet

Legg igjen en kommentar