Suldal og Hjelmeland innfører karantene for alle som har vært utenfor Rogaland

Vi har per i dag ingen påvist koronavirussykdom i vår kommune, sier ordfører Gerd Helen Bø. Vi ønsker å utsette smitte hos oss så lenge som mulig, og har derfor i dag satt i verk særdeles sterke tiltak. Jeg ber våre innbyggere følge dette, og ellers følge råd og oppfordringer fra helsemyndighetene.

Vi vil hjør det vi kan for å hindre lokal spredning, og samtidig bidra til å minske smittetoppen nasjonalt. Dette er et inngripende, alvorlig tiltak, som statsministeren og helseministeren har sagt. Dette er ikke noe verken vi eller sentrale myndigheter gjør med et lett hjerte, men la det være helt klart: Disse tiltakene vil redde liv, sier kommuneoverlegene og ansvarlige for smittevern i Hjelmeland og Suldal Kommune, Bjarte Sørensen og Harald Bjarne Hellesen.

Suldal og Hjelmeland innfører krav om karantene for alle som har vært utenfor Rogaland. Det gjelder også om du har vært i følgende kommuner i Rogaland: Karmøy, Haugesund, Randaberg, Sola, Sandnes (unntatt gamle Forsand kommune), Stavanger (unntatt gamle Rennesøy og Finnøy Kommune), Hå, Time, Klepp og Gjesdal. Vedtaket gjelder fra og med i dag søndag 15. mars 2020 kl. 21.00, og har ikke tilbakevirkende kraft, opplyser Suldal kommune.

Les vedtaket her:

Kommuneoverlegen i Suldal gjer følgande vedtak etter smittevernlova paragraf 4-1 5.ledd for å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å oppretthalde naudsynte helse- og omsorgstjenester

1. Alle som kjem til Suldal kommune, som har opphaldt seg i områda nevnt i punkt 2, blir ilagt karantene i 14 dager etter at dei kjem til kommunen.

2. Vedtaket gjeld alle som har vore utanfor Rogaland. Det gjeld også om du har vore i følgjande kommunar i Rogaland: Karmøy, Haugesund, Randaberg, Sola, Sandnes (unntatt gamle Forsand kommune), Stavanger (unntatt gamle Rennesøy og Finnøy Kommune), Hå, Time, Klepp og Gjesdal.

3. Gjennomreisande bør så langt det lar seg gjere reise privat og unngå kontakt med dei som oppheld seg i kommunen.

4. Reisande med symptom skal umiddelbart i isolering og kan ikkje bruke offentleg transport

5. For personar som utviklar sjukdom eller symptom i karanteneperioden, gjeld myndigheitene sine gjeldande føringar for konvertering av karantene til isolasjon.

6. Medisinsk naudsynte besøk til spesialisthelsetenesta blir ikkje rekna som opphald i områda nemnt i punkt 2.

7. Førar og personell av varer og passasjertransport blir unnteke frå karantekravet frå dette vedtaket, men nasjonale føringar for karantene og isolasjon gjeld. Dette omfattar også personell som er naudsynt for å gjennomføre transporten.

8. Leiinga av verksemder som er lista opp etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner blir gitt adgang til å gjere unntak for eige nøkkelpersonell når dette er strengt naudsynt for å oppretthalde forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar.

9. Det er ikkje utreiseforbod.

Me presiserer at dersom du reiser til eitt av områda i punkt 2, kjem du i karantene når du kjem heim igjen.

Dersom du pendlar til ein arbeidsstad innanfor eit av områda i punkt 2, må du halde deg i karantene så lenge du er innanfor Suldal kommune.

Vedtaket har verknad frå og med 15.3.2020 kl. 21:00 og gjeld inntil nytt vedtak er fatta.

One Comment

Legg igjen en kommentar