Tauvassdraget som lakseførende vassdrag til behandling i formannskapet

Strand kommune bevilget i 2018 inntil kr. 500.000,- til å utarbeide et forprosjekt for reetablering av Tauvassdraget som anadrom vassdrag. På oppdrag fra Tauvassdraget Elveeierlag og Strand kommune utførte NORCE LFI en habitatkartlegging i Tauvassdraget som ble presentert for formannskapet 5. februar 2020.

I kveldens formannskapsmøte skal politikerne ta stilling til det videre arbeidet med å reetablere Tauvassdraget som lakseførende vassdrag. Kartleggingen som ble utført av NORCE LFI ga en beskrivelse av:
• «Flaskehalser» for rekruttering og tilvekst hos anadrom fisk.
• Beskrivelse av aktuelle restaurerings- og habitattiltak,
• Vurderinger av reetablering av egnet laksestamme.

Produksjonspotensialet for laksesmolt i Tauvassdraget er estimert til ca. 5000-10000 laksesmolt pr. år, hvis vandringshindre fjernes. Flaskehalser for ungfiskproduksjon i Tauvassdraget er i første rekke menneskeskapte vandringshindre.

Inndeling av elvestrekninger i Tauvassdraget i segmenter 1: Tauåna 2: Bleiåna 3: Spjotåna nedre 4: Spjotåna øvre. Illustrasjon: NORCE LFI

I rapporten påpeker NORCE LFI at det vil være forholdsvis enkelt å gi laks og sjøaure tilgang til hele Tauvassdraget, helt opp t.o.m. segment 4 Spjotåna øvre. Men før reetablering anbefales det å sikre eksisterende gyte- og oppvekstområder for laks og sjøaure, utarbeide en trinnvis tidsplan for reetablering, videre kartlegging i vassdraget og velge laksestamme.

På sistnevnte punkt, trekker rapporten fram laksestammen fra Årdalselva som høyaktuell da den både tar biologiske og praktiske hensyn. Samtidig vil transportavstanden fra Årdal til Tau være svært kort.

Rådmannens vurdering er at forprosjektet har gitt et godt grunnlag for videreutvikling av Tauvassdraget som anadrom vassdrag. Rådmannen beskriver at rapporten gir en god beskrivelse av tiltak som må realiseres for å tilrettelegge for en videre utvikling. Derimot er rådmannens vurdering at Elveeierlaget og næringsaktører bør ta prosjektet videre og realisere næringspotensialet som ligger i vassdraget, uten at Strand kommune har en videre rolle.

Det trekkes blant annet frem at videre innvolvering vil ligger utenfor kommunens rolle og vil kreve betydelige økonomiske midler.

Les hele rapporten fra NORCE LFI her!

Legg igjen en kommentar