Ulovlig kabel i turområde ved Preikestolhytta

Flere har den senere tid bemerket seg et langt strekk med rør som fører frem vann og strøm til Stiftelsen Preikestolen sin parkeringsplass på Moslimyrene gjennom et populært turterreng. Nå vil Det lokale eltilsyn (DLE) sjekke om kabelen er lovlig utført og følger forskriften.

Det var Strandbuen som først omtalte saken i begynnelsen av desember.

Til Strandbuen fortalte daglig leder Helge Kjellevold i Lysefjorden Utvikling og Stiftelsen Preikestolen, at kabelen ble lagt ut etter sommerferien, og at det ennå er uvisst hvor lenge den midlertidige kabelen skal ligge i terrenget. Til Strandbuen sa også Kjellevold at stiftelsen hadde fått tillatelse til å legge den midlertidige kabelen i turterrenget.

Mener kabelen er trygg og forskriftsmessig utført

Åpent rør hvor potensielt dødelige kabler og vannledning er godt synlig. Foto: Privat

Grunnen til at stiftelsen har lagt midlertidig strøm og vann til Moslimyra er for å opprettholde driften av toalettet. Det har vist seg svært vanskelig å drifte dette på batteri og ekstern vanntank. Dette igjen har ført til mye toalettgåing i naturen på vei til Preikestolen, opplyser Kjellevold til iRyfylke.

For å opprettholde driften i 2020 la vi en kabel fra vannverket til toalettet. Den er lagt på samme premisser som brukes når entreprenører legger tilsvarende kabler på overflaten. Det er med andre ord lagt forskriftsmessig og er helt trygt. Den ligger og på stiftelsen sin eiendom, utdyper Kjellevold.

Den er kun midlertidig og skal ikke graves ned. Det er planer om nytt vann og avløpssystem til Preikestol-området men dette ligger nok litt fram i tid og er et stort og kostnadskrevende prosjekt. Vi må derfor vurdere sammen med kommunen om vi på et tidspunkt må tenke andre løsninger, legger Kjellevold til.

Røret med kablene strekker seg over 1 kilometer gjennom turterring i området ved Preikestolhytta og til parkeringsplassen ved Moslimyrene. Foto: Privat

Stiftelsen skal i møte med planavdelingen i kommunen rett over nyttår i forbindelse med andre planer i området og vil da ta opp med dem om det kreves andre tillatelser og i så fall hvilke. Er det noe som ikke er i orden så skal vi sørge for at det blir det, avslutter Kjellevold.

På spørsmålet om hvem som har gitt stiftelsen tillatelse til å legge den midlertidige kabelen, svarer ikke Kjellevold på.

Kommunen forholder seg i ro

Etter at iRyfylke fikk konstatert at det ikke forelå noen dispensasjoner eller tillatelser fra Strand kommune, henvender vi oss til kommunalsjef for samfunn Jan Leland i Strand kommune for å få svar på noen spørsmål.

Hvorfor foreligger det ingen dispensasjon eller tillatelse fra kommunen på denne kabelen?

Tiltaket er ikke søknadspliktig etter plan og bygningsloven.

Er det slik at tiltaket ikke krever godkjenning?

Tiltaket krever kanskje godkjenning fra El.myndigheter, men det ligger utenfor kommunen, kanskje Lyse Elnett.

Dersom dispensasjon/tillatelse kreves, hva vil Strand kommune foreta seg i saken videre?

Kommunen kommer ikke til å foreta seg noe mer i saken i forhold til plassering av kabel mv.

Kabelen bryter med elforskriften

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som blant annet har ansvar for elsikkerhet i Norge bryter kabelen i turområdet med elforskriften.

Tydelig eksponert området med åpne strømkabler. Foto: Privat

Dette fremgår av DSB sin veileder til elforskriften hvor det står; I spesielle tilfeller kan kabler avdekkes eller forlegges direkte på bakken for et tidsrom av inntil 3 måneder såfremt forleggingen blir kontrollert minst en gang pr. uke. Kablene skal være mekanisk trygt lagt. På beferdede plasser og lignende skal kablene være lagt beskyttet og grøfter skal være avsperret.

Den midlertidige kabelen til Stiftelsen Preikestolen har nå ligget i turterrenget i området Preikestolhytta i over fire måneder, og trolig kan den bli liggende i flere måneder til.

Elforskriften stiller krav til eier og utførende bedrift at anlegget til enhver tid tilfredsstiller kravene i forskriften.

Når iRyfylke henvender seg til Lyse Elnett vedrørende kabelen, får vi opplyst at de ikke har lagt noe kabel der eller har nevnte kabel i sine kart. Samtidig ønsker de å melder dette videre til DLE etter beskrivelsen av kabelen og nettavisen har mottatt fra turgåere. For DLE vil det være nødvendig å sjekke ut kabelen med tanke på sikkerheten.

Ikke imponert over tiltaket

Egil Tjensvold i Naturvernforbundet i Strand skriver i en kort kommentar at han forstod det som at kabelen skal være midlertidig. Det er selvsagt skjemmende at den ligger slik som den gjør. Men, hvis det ikke foreligger dispensasjon er det mer alvorlig.