Ungdom bruker mindre tid til lekser, viser en ny forskningsrapport

Siden 2015 har det vært en nedgang i andelen norske ungdommer som daglig bruker en time eller mer til lekser. Elever på ungdomstrinnet gjør mer lekser og skolearbeid på fritiden enn elever i videregående, og jenter bruker mer tid enn gutter.

– Fornuftig bruk av lekser kan bidra til at elevene lærer mer, men mengde og innhold i leksene må være håndterlig for elevene. Det er viktig at leksene gir rom for medvirkning og mestring for alle elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Ungdom i Norge bruker like mye tid på lekser som ungdom i andre land. Siden 2015 har det imidlertid vært en nedgang på tilnærmet 10 prosentpoeng i andelen ungdom som daglig bruker en time eller mer til lekser. Det viser en ny forskningsoppsummering som Utdanningsdirektoratet publiserer i dag.

Ni av ti skoler gir elevene hjemmelekser

I dag får elever i ni av ti grunnskoler lekser. Skolene er ikke pålagt å gi lekser, og det er derfor noe den enkelte skole eller kommune tar stilling til. Forskningen viser at om lag halvparten av skolene har bestemmelser for omfanget av lekser.

– God bruk av lekser er viktig. Lekser kan også involvere foreldre i barnas skolearbeid og styrke samarbeidet mellom hjem og skole. Derfor er det viktig at skolene har tydelige og gode føringer for hvordan lekser skal gis og hvordan foreldre og leksehjelp kan legge til rette for lekser, sier Melby.

Lekser som gis og følges opp på en god måte av skolen, bidrar til at elever lærer mer. Elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn lærer imidlertid ikke like mye gjennom lekser som elever med høy sosioøkonomisk bakgrunn, og de har ofte et større behov for den faglige oppfølgingen de kan få på skolen. Alle grunnskoler må tilby minimum åtte timer gratis leksehjelp per uke.

Viktig balanse mellom lekser og fritid

Utdanningsdirektoratet publiserer nå veiledningsmateriell om hvordan lekser kan støtte læring for alle elever (lenke) for lærere og skoleeiere. Den legger vekt på hva som skal til for at lekser skal bidra til bedre læring, at elevene må involveres på en måte som gir motivasjon og lærelyst, og at det er viktig med balanse mellom lekse og fritid.

– Fagfornyelsen og de nye læreplanene er en god anledning til å reflektere over hvordan lekser bidrar til elevenes læring. Vi har samlet nyere forskning og publisert tips til hva skolene bør vurdere når de gir lekser. En rekke skoler ser på alternativer til lekser, eller fornyer måten elevene jobber med lekser på. Det er det interessant å følge med på, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Forskningen viser at elever blir mer motiverte når de får lekser om temaer som vekker deres interesse. Involvering av elevene er viktig for elevenes motivasjon og læring.

– En måte å la elevene medvirke på, er å ha dialog om hva slags lekser som er nyttige for dem, hvordan leksene kan gjøres og hvordan elevene kan vise hva de har lært, sier Hege Nilssen.

Les hele forskningsoppsummeringen fra Utdanningsdirektoratet

Les det nye veiledningsmateriellet om lekser