Uoversiktlige veikryss – Tar kommunen trafikksikkerhet på alvor?

Trafikksikkerhet er et vidt begrep. For mange betyr dette sikkerhet på vei, for andre betyr det sikkerhet for gående. Begge er høyst aktuelle, ofte er både gående og kjørende en fellesnevner når det snakkes om trafikksikringstiltak.

En av våre lesere har gjort oss oppmerksomme på kommunens manglende oppfølging av trafikksikringstiltak, da spesielt med tanke på vegitasjon i kryss. Dette er flere steder i kommunen til hindre for bilister som kan sette både andre bilister men også gående i unødvendig fare.

Senest onsdag var det en hendelse i krysset mellom Førlandsvegen og Dalavegen, hvor det også er veldig dårlig sikt fra Førlandsvegen og opp mot Brauta på Dalavegen.

Leseren som tipset om dette beskriver en laber holdning av kommunen. Et spesifikt kryss ble for 8 måneder siden meldt inn til kommunen. I det spesifikke krysset er også kommunen selv grunneier av den ene eiendommen. Etter lang ventetid møtte også leseren opp på rådhuset ved to anledninger for å purre på dette. Til svar var det bare «skal følge det opp», uten at noe har skjedd.

Lovens krav
Vegloven §31 andre ledd sier følgende: Tre, busker og annen plantevekst innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29, kan påbydast borttatt eller skorne ned i den mon det blir funne naudsynt av omsyn til ferdsla eller vegvedlikehaldet.

Det er kommunen sin plikt å påse at lovverket følges, og pålegg kan gis for at grunneier etterkommer lovverket.

Figur 1

På figur 1 hentet fra en veiledning utgitt av Statens Vegvesen, vises det hvordan vegitasjon skal holdes ved vei hvor det også er fortau. Reglene gjelder både dersom det gjelder utkjørsel fra eiendom så vel som en del av et veinett. På veinettet er det da den respektive myndighet til fulle ansvar. Staten har ansvar for europavei og riksvei, fylkeskommunen for fylkesvei og kommunen for kommunalvei.

Fra tid til annen sender også Strand kommune ut pålegg om å beskjære vegitasjon. Og det er nok et tidkrevende arbeid for kommunen å være i forkant på dette området. Men når kommunen blir gjort oppmerksom, burde det være en enkel sak. Spesielt når det også inkluderer kommunens egen eiendom.

Virksomhetsleder i Strand kommune, Torbjørn Norland, opplyser om at kommunen normalt sett årlig sender ut varsel til grunneiere i veikryss som kommunen har på prioriteringsblokken. Dette skjer rundt disse dager, sier Norland. Dersom vi får inn melding fra innbyggere ut over dette prøver vi selvsagt å gripe tak i dette med en gang.. Men fra tid til annen er det hektisk i de forskjellige avdelingene og da kan noen oppgaver bli skjøvet fremover i tid.
At den aktuelle leseren ikke har fått svar på sin henvendelse er bare å beklage, dette skulle han selvfølgelig ha fått, legger Norland til.

Også kommunalsjef teknisk, Jan Leland, forteller at dette er noe kommunen tar på alvor og vil følge opp.

Legg igjen en kommentar