Utsetter redusert åpningstid i barnehagene i Strand kommune

Vi har tidligere skrevet en sak om redusert åpningstid i kommunale barnehager etter at kommunestyret 30. april 2019 i sak 024/19 vedtok at det skulle innføres kortere åpningstid i de kommunale barnehagene etter at Ryfast åpnet.

Vedtaket i kommunestyret var følgende:
Det innføres kortere åpningstid i de kommunale barnehagene når Ryfast åpner og foreldre ikke er avhengige av faste ferjetider til og fra arbeid. Endring i åpningstider i de kommunale barnehagene utsettes til august 2020.

Nå har administrasjonen drøftet dette med de private barnehagene i Strand kommune og legger trolig frem en sak om å utsette avkortning av åpningstidene til januar 2021 i kommende levekårsutvalg 4. februar.

I saksfremstillingen i Ryfylke har fått tilgang til heter det at Strand kommune de siste 15 årene har hatt en utvidet åpningstid med 51,25 timer åpent per uke. Landsgjennomsnittet er på 45 timer åpent per uke. Årsaken til dette er at kommunen har vært en pendlerkommune hvor mange foreldre var avhengige av ferje til og fra Stavanger.

Redusert åpningstid i barnehagene vil derimot ikke føre til lavere lønnsutgifter i virksomhetene, men det kan bedre arbeidsforholdene for de ansatte, og mulig redusere sykefraværet da det blir flere voksne i kjernetiden, står det i saksfremstillingen.

I Strand kommune er det 10 barnehager hvorav seks er private og fire kommunale. Åpningstiden i private barnehager styres av egne eiere, og kan ikke reguleres av kommunen som myndighet. Likeverdig barnehagetilbud handler om rammer og lokale tilpassinger for brukergruppen i en og samme kommune.

Strand kommune har i alle år hatt et tett og godt samarbeid med våre private barnehagedrivere, står det avslutningsvis. Når åpningstidene endres bør dette skje etter et samarbeid mellom alle aktørene og eventuelt innføres samtidig. Derfor foreslår rådmannen at en utsetter innføringen av nye åpningstider til januar 2021, og at det igangsettes en felles prosess sammen med de private barnehagene i løpet av 2020.

Legg igjen en kommentar