Vanskelig økonomi tvinger rådmannen til flere krevende kutt i tjenestetilbudet

Rådmann Ketil Reed Aasgaard. Foto: Strand kommune

I kveldens kommunestyremøte presenterer rådmannens sitt forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024. I budsjettet fremgår det krevende kutt i tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

Rådmannen tar opp igjen økning av eiendomsskatten ut over økningen kommunestyret vedtok i budsjettet for 2020. Nordre Strand Oppvekstsenter foreslås nedlagt nok en gang, samtidig som frisklivssentralen avvikles og basistilskudd til Ryfylkebyen og Reisemål Ryfylke avvikles.

Du kan følge fremleggingen i det direktesendte kommunestyremøte i bunn av artikkelen.

Følgende hovedgrep er innarbeidet i budsjettforslaget:
– Nedleggelse av Nordre Strand skole fra og med nytt skoleår
– Reduserte utgifter til styrking i barnehagene
– Redusert bemanning SFO Tau og Jørpeland
– Redusert grunnbemanning i hjemmehjelpen
– Redusert grunnbemanning i dagsentertilbudet
– Redusert grunnbemanning i miljøtjenesten (PUH)
– Forutsetning om endret kommunal andel av medfinansieringen av VTA plasser
– Redusert bemanning rus, herunder også russtillinger vedtatt i kommunestyresak 044/20
– Redusert bemanning barnevern
– Avslutte kjøp av plasser i Kjør for livet
– Redusert omfang i hverdagsrehabilitering
– Drifts og anleggsstøtte til frivillige lag og organisasjoner avvikles
– Redusert vedlikehold på kommunale eiendommer
– Redusert vegvedlikehold
– Reduserte lønnsutgifter kulturskolen
– Reduserte velferdsordninger for ansatte
– Reduserte lærlingeplasser fra 15 til 12
– Avvikle frisklivsentralen
– Reduserte næringstilskudd, blant annet til Ryfylkebyen og Reisemål Ryfylke
– Avvikling av utdeling av eiendomsskattemidler til utkantene

Rådmannens budsjettforslag har innarbeidet en kostnadsreduksjon på 20 mill. Hovedvekten av dette foreslås gjennom reduksjon i anslagsvis 25 årsverk i kommunen.

Fra og med 2020 er det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på takster til boliger og fritidsboliger. Den nye regelen innebærer at disse takstene skal reduseres med 30 %. I budsjett for 2020 måtte derfor skattesatsen økes fra 1,4 promille til 2,0 promille for å opprettholde samme inntektsnivå. Rådmannen la fram forslag om å øke satsen med 0,4 promille utover dette som følge av svake inntektsforventninger og høye kostnader forbundet med allerede vedtatte investeringer. Kommunestyret vedtok ikke dette, men la til grunn et prinsipp om at skattesatsen kan økes for å holde tritt med prisstigningen. Rådmannen har derfor lagt en prisstigning på 0,1 promille til grunn hvert år i planperioden. Videre har rådmannen innarbeidet en økning på 0,5 promille utover prisstigningen i 2021 og i 2023. Begrunnelsen for dette er som i budsjett for 2020 at inntektsforventningene fremover er svake og gjelda stigende.

Økningen i 2021 innebærer at eiendomsskatten per boenhet i snitt vil øke med 618 kroner utover prisstigningen. Økningen per fritidsbolig vil i snitt øke med 526 kroner utover prisstigningen. For kommunen samlet utgjør foreslått skattesats 6,2 mill. i økte inntekter i 2021 og 6,237 mill. i 2023. Av dette utgjør prisjustering av promillesatsen ca. 1 mill. årlig.

Les hele budsjettforslaget her!