Velde Pukk ønsker å etablere eksportterminal på Lauvvik

Illustrasjon: Head Energy / Nordic Bulk

Velde Pukk ønsker å etablere eksportterminal for steinmasser på Lauvvik. Nå skal planene orienteres om i Sandnes kommunes områdetutvalg øst: Høle og Forsand.

Formålet med planen til Velde Pukk er å legge til rette for næringsformål i forbindelse med etablering av eksportterminal for utskiping av steinmasser på Lauvvik i Sandnes kommune. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til turistformål, men har vært avsatt til næring i kommuneplan for 2015-2030, samt flere tidligere versjoner at kommuneplanen.

Hensikten med planen er at området skal kunne benyttes til eksportterminal for masser i en periode på inntil 5 år, for deretter å kunne benyttes til turistformål i tråd med gjeldende kommuneplan.

Bakgrunnen for planene til Velde Pulk

Velde Pukk AS er med i en tilbudsprosess knyttet til levering av tilslag til prosjektet Fehmarn belt, en undersjøisk tunell for bil og jernbane mellom Danmark og Tyskland. Velde Pukk vil kunne levere fire fraksjoner stein, fra 0 til 22 mm over en periode på 5 år. Steinen tas ut i Velde sitt masseuttak på Kylles, fraktes med bil til Lauvvik og videre på båt til Danmark. Det forventes at total mengde som leveres vil utgjøre ca. 4 millioner tonn stein, med en utskipning av ca. 28 000 tonn per uke.

Økt trafikk på fv 508 og Noredalsvegen

Velde ønsker å legge til rette for en midlertidig eksportterminal for masser, for en periode på 5 år. Det forventes å gå 10-11 lastebiler i skytteltrafikk mellom Kylles og utskipningskaien på Lauvvik fra klokken 06.00-23.00 seks dager i uken (man-lør).

Utskipning forventes å skje med skip som har kapasitet til å frakte 5000 tonn. Utlastning til skip vil skje med en rate på rundt 1000 tonn i timen. Dvs. at et 5000-tonns skip vil bli liggende i 5 timer. Dette tilsvarer 5-6 anløp per uke. Selve anlegget vil ha døgndrift. Dvs. at hjullaster vil være aktiv på området når det ligger skip til kai, i tillegg til perioden hvor det kjøres tilslag til område. Det forventes at 30 % av anløpene vil være på natt. Dvs. 1-2 ganger per uke.

For å minimere inngrep i terrenget er det skissert en løsning med lekter som forankres i berget, samt planering av to større overflater for lasting og mellomlagring av masser. Ved avslutning av tiltaket kan festepunkter for lekter fjernes, og området kan enten fylles tilbake slik at det fremstår med naturlig terreng eller videreutvikles til turistformål i tråd med gjeldende kommuneplan.