Verkshotellet ønsker overnattingsmulighet i underetasjen i Vågabakken

Verkshotellet har et ønske om å benytte en del av underetasjen i Vågabakken 2 (Hero-bygget og tidligere regnskapskontorer) til eksternt overnattingsrom. I andre etasje i samme bygg er det allerede etablert flere utleieenheter.

Konsulentfirmaet SK Langeland (Nå Norconsult) søkte på vegne av Verkshotellet på nyåret om bruksendring fra kontor til hospits/pensjonat i Vågabakken 2. I 1.etg skulle det da tilrettelegges for overnattingsenheter mens det i underetasjen var planlagt oppholdsrom for overnattingsgjestene. Omsøkt brukendring gjaldt de respektive arealer i underetasje og 1.etg. Dette ble vedtatt i rammetillatelsen fra kommunen 25.mars, uten å sette spesifikke vilkår for hva slags rom som er i underetasjen. I mai ble det avholdt tilsyn i saken som avdekket at det aktuelle arealet (1.etg) var bruksendret og tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Verkshotellet søkte da om midlertidig brukstillatelse i slutten av mai og en drøy uke senere innvilget kommunen dette. I vedtaket ble det spesifisert et par punkter som måtte oppfylles før ferdigattest kunne gis. Disse punktene omhandlet tiltak i underetasjen som enda ikke var ferdig opparbeidet. 7.juni fikk forøvrig Verkshotellet midlertidig brukstillatelse.

Så snudde plutselig kommunen
Verkshotellet søkte 10.juli om endring av gitt tillatelse til bruksendring i Vågabakken 2 slik at underetasje kan brukes som separat overnattingsenhet i stedet for fellesrom for grupper, heter det i administrasjonen sine papirer. I følge søknaden fra SK Langeland på vegne av Verkshotellet søkes det om «del av underetasje i opprinnelig del benyttes til separat utleieleilighet». I den opprinnelige bruksendringen som kommunen godkjente 25.mars, drøyt 4 måneder tidligere, var bruksendringen for underetasjen fra kontor til hospits/pensjonat.

Endringen som krevde søknad om endring av gitt tillatelse var at Verkshotellet underveis i prosessen har fått godkjent brannkonseptet og heller ønsket å lage en utleieleilighet som et ledd i hotelldriften i stede for oppholdsrom i deler av underetasjen. Strand kommune avslo søknaden i vedtak av 22.7, men det ble gitt midlertidig dispensasjon for omsøkte bruksendring frem til 1.11.2019 siden overnattingsenheten i underetasjen allerede da var etablert.

Slik rådmannen ser det vil ikke etablering av en egen overnattingsenhet i første etasje være i samsvar med denne reguleringsbestemmelsen i § 8.1 som stiller krav om at 1.etasje (på bakkeplan) skal brukes til forretning, bevertning eller andre publikumsrettede aktiviteter. Det skilles altså på hva de innvendige rommene brukes til, selv om de ikke brukes i samsvar med reguleringsbestemmelsen i § 8.1 ref rammeavtalen for omsøkte arealer til hospits/pensjonat.

Klagen som skal behandles
Verkshotellet klaget på kommunens avslag og i klagen blir det vist til at det er viktig å kunne leie ut i underetasjen for at driften av verkshotellet skal bli mer regningssvarende. De som leier vil kunne sitte utenfor å skape en trivselsfaktor slik klager ser det. Dette er bedre enn at dørene er lukket. Det bør ifølge klager være mulig å kombinere overnatting med kontorer i den aktuelle underetasjen. I utfyllende klageskriv fra SK Langeland blir det pekt på at det er tale om en overnattingsenhet som ledd i hotelldriften ikke en egen utleieleilighet (boligenhet) altså innenfor det omsøkte bruksendringen hospits/pensjonat.

Rådmannen bemerker at det i prosessen ikke er søkt om varig dispensasjon fra den aktuelle bestemmelsen i sentrumsplanen § 8.1.

Rådmannens primære standpunkt er imidlertid fortsatt det samme som da søknaden ble avslått i vedtak av 22.juli. Rådmannen viser til at kommunestyret så sent som i 2016 vedtok bestemmelsen i § 8.1 om at det skulle være publikumsrettede aktiviteter i førsteetasjene (på bakkeplan) i det aktuelle området. Dette på tross av at administrasjonen i vedtaket 25.mars gikk delvis i mot bestemmelsen ved å gi rammetillatelse med bruksendring for omsøkt areal.

Rådmannen foreslår at klagen ikke tas til følge og at avslagsvedtaket opprettholdes. Som alternativ 2 i saken er det foreslått at det gis midlertidig dispensasjon i ett år, og at bruken må opphøre innen nevnte frist med mindre det er søkt om og gitt dispensasjon til varig bruksendring innen utløpet av fristen.

Manglende helhetlig saksutredning
I saksutredningen som ligger til behandling i forvaltningsutvalget torsdag neste uke gir rådmannen en gjennomgang av sakens fakta. Det som er bemerkelsesverdi er at det i sakspapirene fremgår dårlig hva det er søkt «endring av gitt tillatelse» på.

Saksvedleggene som ligger ved behandlingen starter først 10.juli når SK Langeland på vegne av Verkshotellet søker endring av gitt tillatelse. Politikerne i forvaltningsutvalget får derfor kun drøyt seks setninger som beskriver sakens gang før dette. Noe som klager mener ikke gir et totalbilde av hva som opprinnelig er godkjent av kommunen. I første setning som omhandler bruksendringen av Vågabakken 2 (herunder 1.etg og deler av underetasjen) skriver også rådmannen at dette er fra kontor til hotellovernatting for grupper. Når tiltakshaver Verkshotellet har fått bruksendring for disse arealene, så vil tiltakshaver vanligvis kunne bruke arealene nokså fritt til ulike rom som passer med bruken. Men overnatting i underetasjen avslås da kontant 22. juli, selv om dette utvilsomt er innenfor rammetillatelse til bruksendring 25. mars i år. Dette vedtaket er jo også senere og mer spesifikt enn den aktuelle reguleringsbestemmelsen.

Øyvind Heimlund-Lahn, rådgiver/jurist i Plan og Forvaltning, oppgir på spørsmål at administrasjonen mener saksfremlegget er godt nok. Og at saksgangen i forkant av den omsøkte endringen av gitt tillatelse er godt beskrevet i saksutredningen.

Spørsmålet er da om detaljene om hva som er vedtatt av administrasjonen før skjules, eller om dette praktisk sett ikke har noen betydning for behandlingen kommende uke.

Legg igjen en kommentar