Veteranforbundet ønsker å lage et samlingssted ved Nordvatnet

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) søker Strand kommune om å disponere et areale på drøyt 1300 kvm nord for Nordvatnet på Tau. Her ønsker de å oppføre en gapahuk som skal fungere som et samlingssted for lokale veteraner.

I søknaden ønskes det en avtale på 10år i første omgang, men at avtalen kan forlenges etter søknad.

Det pressiseres også at gapahuken tenkes også gjort tilgjengelig for allmenheten i den grad stedet ikke benyttes av veteraner

Søknadens begrunnelse
I søknaden trekker NVIO frem at det per i dag ikke er egnede samlingspunkt for veteraner i Ryfylke-regionen. Også det faktum at flertallet av Strands veteraner har tjenestegjort i Libanon og tidligere misjoner, og dermed er mer en 50år gammel trekkes frem som et viktig argument. Gapahuken vil kunne gi et insentiv til å komme seg ut i skog og mark, legges det til.

At Strand kommune har konkrete tilbud til sine veteraner vil også bidra til økt boattraktivitet ovenfor en gruppe i befolkningen som i dag utgjør rundt 60.000 personer på landsbasis.

Slutningsvis trekkes det frem at Strand kommune allerede har høstet anerkjennelse for sin veteranpolitikk. Dettw prosjektet vil da kunne bidra til å forsterke Strands omdømme som en foregangskommune i regionen på dette området.

Omfattende arbeid med veteraner

Strand kommune vedtok, i kommunestyret, 30.april i år en veteranplan gjeldende fra 2019-2023. En omfattende plan med tre hovedpunkter, annerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging.

Selv om veteranplanen ikke spesifikt går innpå arbeid for å tilrettelegge for tiltak som NVIO nå søker om. Kan en si at når er slikt tiltak står klart, vil det kunne trekkes paralleller som forebygging av senskader og at det foreligger et visst helseforebyggende aspekt i tiltaket.

Selv om det foreligger en plan, så kan alltids tilbudet på visse områder bli bedre med nye tiltak som dukker opp.

Se kommunens veteranplan her

Arbeidsgruppen meldte tirsdag kveld at kommuneadministrasjonen har gitt positive signaler på søknaden om tildeling av grunn. Det arbeides nå med å utforme en avtale, og saken kommer forhåpentligvis opp i formannskapet i slutten av november.

One Comment

Legg igjen en kommentar