Vil fremdeles bygge tomannsbolig – Nå skal forvaltningsutvalget behandle klagen på avslaget

I vår søkte grunneier om å bygge en tomannsbolig på tomten til det brannskadde huset i Direktør Poulsonsgate men fikk avslag i juni. Årsaken var at byggingen krevde dispensasjon fra reguleringsplanens formål og byggegrense til vei, noe kommunen ikke innvilget.

Noen uker etterpå, i juni, sendte kommunen pålegg om riving av det brannskadde huset. Dagen etter klaget grunneier på avslaget han fikk noen uker før.

Det ble fra kommunen da informert om at de tok sikte på å behandle klagen i forvaltningsutvalget 28. august. I mellomtiden ble kommunen bedt om å stille klagen i bero inntil videre og saken ble ikke tatt opp i forvaltningsutvalget.

Nytt pålegg om riving
I midten av oktober sendte kommune nytt pålegg om riving da klagen fremdeles stod i bero. Rivingen og rydding av tomten skulle da utføres innen 15. november. iRyfylke er kjent med at pålegget ikke ble påklaget.

I mellomtiden trakk ansvarlig firma seg fra søknaden om tillatelse til riving, og kommunen avslo rivingstillatelse. Virksomhetsleder for Plan og Forvaltning i Strand kommune, Sven Norland, opplyste til iRyfylke at for denne typen søknader var det et krav om ansvarlig firma i søknaden. Søknaden var derfor ikke komplett og ble avslått.

9. desember sendte kommunen ut varsel om innkreving av tvangsmulkt pålydende 24.000,- pr dags dato.

Ønsker fremdeles å bygge
Dagen etter innkreving av tvangsmulkt ble varslet, varslet grunneier at han ønsker at klagen ble behandlet. Kommunen informerte da om at saken ville bli tatt opp i forvatningsutvalget 22. januar, som er neste utvalgsmøte.

I forkant av dette, hadde også grunneier ordnet med nytt ansvarlig firma til rivingen. Torsdag morgen får iRyfylke tips om at rivingen nå er i gang.

Foto: PRIVAT

Den aktuelle tomten er i reguleringsplanen regulert til hotellformål. Det er derfor uvist om forvaltningsutvalget ønsker å vike fra denne å tillate byggingen av tomannsboligen.

Legg igjen en kommentar