Vil gi støtte til Tour of Norway og sentrumsforeningen på Jørpeland

Hvert år kommer det inn søknader til kommunen der søknadsbeløpet er større enn hva som kan behandles administrativt, eller større enn hva det er budsjettdekning for å innfri.

Torsdag denne uken skal politikerne i formannskapet si sin mening om de innkomne søknadene.

I 2020 er følgende søknader kommet inn:

– Stian Heimlund Skjæveland søker om kr. 133 000 i støtte for å tilrettelegge for universell utforming ved Solspeilet på Klungholmen og ferdigstilling av belysningen til Solspeilet.

– Tour de Fjords søker om kr. 100 000 + praktisk hjelp og tilrettelegging i forbindelse med gjennomføring av internasjonalt sykkelritt.

– Handelsforeningen har søkt om kr 80 000 i utviklingsmidler for 2021

– beboere langs Selemorkvegen søker om kr. 250 000 i tilskudd til oppgradering av vegen.

Rådmannens konklusjon til de forskjellige søknadene

I en anstrengt økonomisk situasjon er det viktig å veie kost og nytte nøye opp mot hverandre. Det hadde selvsagt vært fint om Klungholmen og Solspeilet var lettere tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men folk som ikke har tilgang til båt har heller ikke anledning til å komme så nær kunstverket. Opplevelsen av Solspeilet har imidlertid verdi også på avstand, og i den situasjonen kommunen er nå, vil rådmannen ikke anbefale at det brukes penger til universell utforming på Klungholmen.

Reklame-effekten av Tour of Norway kan bli stor, og det er vanskelig å sette verdi på den profileringen Ryfylke vil få som følge av TV-sendingen. At den langt overgår omsøkte

100 000 i kjøpt reklametid er rimelig sikkert. Det forutsetter at en del av etappen går i Strand. Forutsetningen for at kommunen skal bidra med midler må likevel være at næringslivet i Strand også bidrag med betydelig beløp i og med at profileringen også kommer mange private firma til gode.

Handelsforeningen foreslår et spennende konsept mot et svært viktig markedssegment for Jørpeland og handelsnæringen. Det anses videre som en «lavt hengende frukt» for økt omsetning. Videre har en bygd opp et prosjekt der en legger opp til målinger av effektene av tiltaket. Dette anses som positivt.

Gjeldende modell for kommunens støtte av Handelsforeningen har vært et basistilskudd, som nå trolig bortfaller, og et utviklingstilskudd. Et frafall av begge disse tilskuddene vil bety at Handelsforeningen for 2021 vil står overfor store økonomiske utfordringer. Gitt Kommunens økonomiske situasjon er det vanskelig å foreslå at det settes av midler i budsjettet, selv om dette anses som et prosjekt med høy samfunnsøkonomisk avkastning for kommunen. Rådmannen foreslår at midlene derfor bevilges over Strategisk Næringsfond.

I kommunen er det flere boligfelt som har private veger og der beboere selv må ta ansvar for drift og vedlikehold av vegen. Dersom kommunen skal bidra med midler til denne vegen, vil det fort danne presedens i andre saker. Hvert år deler kommunen ut midler til «ferdselstiltak m.v.» langs Jørpelandsvassdraget. Søknad om støtte til Selemorkvegen vil i fordeling av dette tilskuddet bli vurdert på lik linje med andre søknader.