Vil kutte 1 million i kulturskolen. Kan miste 70 elevplasser

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere, kunstfaglig utdanning. Opplæringen skal bidra til barn og unges utdanning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Strand har en høy andel elever i kulturskolen sammenlignet med andre kommuner. Per oktober 2019 har skolen 535 elever. Tilbudene i Strand fanger opp mange av de som ikke er aktive innenfor idrett, og vi har flere tidligere elever som i dag har gjort faget til sin levevei.

Driftsutgifter per elev i kulturskolen i Strand er lavere enn gjennomsnittet i kostragruppe 8 og landet for øvrig. Dette henger sammen med at skolen har mange elever som deltar i gruppeaktiviteter, og at Strand har lave kostnader knyttet til administrasjon.

Det har vært vanskelig å få øvingsrom for kulturskolen, og lærerne i kulturskolen har ikke hatt arbeidsplasser hvor de kan forberede seg til timene. Superparken på Tau skole står nå ferdig med egne lokaler for kulturskolen, noe som vil innebære en betydelig forbedring av øvings- og arbeidsforholdene for elever og lærere i kulturskolen på Tau. Utfordringene for kulturskolen på Jørpeland er inntil videre løst med en midlertidig brakkerigg ved Jørpeland ungdomsskole. Det er ønskelig å få gjort Torghuset om til en Fritidsfabrikk hvor det skal være aktiviteter for ungdommer, og i tillegg rom for kulturskolen.

I budsjettforslaget for 2020 er det forutsatt en reduksjon på 1 mill. i kulturskolens budsjettramme gjennomført ved hjelp av ca. 50 % økte priser og 50 % redusert bemanning. Dette betyr at kulturskolen må avslutte eksisterende tilbud til ca. 70 elever, og pris per plass vil øke med 27 %.

Prisliste med priser for 2019 og foreslåtte priser for 2020

(Artikkel sakser fra Budsjett 2020 med økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023)

Legg igjen en kommentar