Vil tillate private å ta betaling for parkering ved friluftsområder

Her fra noen utspekulerte parkeringer på vei opp til Preikestolhytta. Skjermdump: Frode Vadla RIsa (video)

Erfaringen fra 2020 viser at det er spesielt stort press på parkering i Holtaheia, Bjørheimsheia (Regnarnuten), Dalen/Liarvatnet/kraftstasjonen og på Bossheia. Ved Liarvatnet og ved kraftstasjonen vil kommunen nå starte utbygging av flere parkeringsplasser.

Grunneiere på Holtaheia, Bjørheimsheia og Bossheia er interessert i å bygge og drive parkeringsplasser mot å kunne ta inn betaling.

Rådmannen vil anbefale at kommunen godkjenner ordning der private kan etablere parkeringsplasser mot betaling.

Fakta

I kommunen er det mange flotte turområder som er mye brukt. Kommunestyret hadde i juni i år en sak til behandling der det ble prioritert 52 turområder/turruter. Det ble vedtatt at det i samarbeid med Reisemål Ryfylke skulle plukkes ut 5 turer med egen tilrettelegging/markedsføring. Utvikling av parkeringsplasser til nevnte turer er også en del av dette oppdraget.

Ved startpunktet for mange av de 52 turene er det behov for parkeringsplasser. Erfaringen fra 2020 viser at det er spesielt stort press på parkering i Holtaheia, Bjørheimsheia (Regnarnuten), Dalen/Liarvatnet/kraftstasjonen og på Botsheia. Ved Liarvatnet og ved kraftstasjonen vil kommunen nå starte utbygging av flere parkeringsplasser.

I løpet av sommeren har ordfører/rådmann har møter med grunneiere i Holtaheia, Bjørheimsheia og Bossheia. For alle områdene er grunneierne interessert i å bygge og drive parkeringsplasser mot å kunne ta inn betaling. For Holtaheia og Bjørheimsheia vil også betalingen kunne dekke vedlikehold av privat veg opp parkeringsområdet. På Holtaheia er den private vegen ca. 1,5 km og i Bjørheimsheia ca. 1,1 km. Ny parkeringsplass i Botsheia vil ligge i nær tilknytning til fylkesveg 523.

Rådmannens vurdering og konklusjon:

Det er behov for å gjøre noe med parkeringsforholdene for de tre nevnte turområdene. Grunneierne er i utgangspunktet villige til å opparbeide mer parkeringsplasser mot å kunne ta betaling for parkering. Det fremgår av avsnittet lover/forskrifter at det er flere lover/regelverk som gir mulighet til å ta betaling for parkering. Ordningen som er beskrevet under vilkårsparkering virker veldig omfattende og krevende for så små anlegg som denne saken omtaler.

Denne saken bør avklare prinsippet om kommunen vil tillate betaling for parkering på private parkeringsplasser i utfartsområder. Dersom kommunestyret sier ja til å etablere ordninger med betaling for parkering, må det undersøkes nærmere hvordan ordningen kan etableres på en enklest mulig måte. Kommunen må også senere godkjenne størrelsen på betalingen basert på investeringsutgifter til nye anlegg og tilhørende drift- og vedlikeholdsutgifter. Etablering av nye parkeringsplasser må selvsagt også godkjennes via dispensasjoner fra kommuneplan mv. Dersom det skal være mulig å få etablert parkeringsplasser i beste fall til sommeren 2021, er det viktig at kommunens prinsipielle syn på betaling for parkering blir avklart.

Dersom kommunen skal ta ansvaret for utvidelse av parkeringsplasser, vil det kreve godkjenning fra aktuelle grunneiere og midler til utbygging. Midlene må dekkes av driftsmidler så lenge anleggene ikke blir liggende på kommunal eiendom. I tillegg vil nok kommunen i dette tilfellet også lett pådra seg et vedlikeholdsansvar for tilstøtende veger mv.

Rådmannen vil anbefale at kommunen godkjenner ordning der private kan etablere parkeringsplasser mot betaling.